lu.se

Person

Jag är universitetslektor och docent i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag disputerade vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2004. Jag föreläser bla om reklam, medier, ledarskap och kommunikationsplanering. Jag ansvarar för en av våra internationella masterskurser (Media, health and society; MKVN09) därtill handleder jag examensarbeten på samtliga nivåer, liksom doktorander.

Jag leder forskargruppen CAI@LU (se nedan under forskning).Läsåret 2015-2016 ledde jag tillsm med Gudbjörg Erlingsdottir ett tvärvetenskapligt forskningstema vid Pufendorfinstitutet, "Ehealth for better, for worse - in sickness, and in health". Temat samlade ca 40 forskare från fem fakulteter. http://www.pi.lu.se/verksamhet/tema-ehealth/medlemmar-ehealth

Jag är ledamot av Sveriges unga akademi (2012-2017).
Jag är ledamot i Konsumentverkets vetenskapliga råd, i
Fulbrightkommissionens(Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte)"screening committe" samt styrelseledamot i Östersjöstiftelsen.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen ligger inom fältet medier och hälsa. Jag är framförallt intresserad av mediernas representation av hälsa och ohälsa och därmed deras betydelse för människors hälsoutveckling och vardagspraktik. Jag har i min forskning intresserat mig för kommunikation kring och medieringen av olika hälsofrågor och hälsorisker i traditionella nyhetsmedier men också digitala medier (bloggar, online reklam, kampanjer etc): blodgivning, hiv, kemikalier, förgiftat grundvatten, övervikt och fetma, mat och dryck, dieter, virus m.m.

Jag är också intresserad av konsumtion och reklam. De sista åren har mycket av min forskning handlat om barn och ungas konsumtion och reklam riktad till dem, särskilt reklam för onyttiga livsmedel och reklam på Internet.

Jag leder forskargruppen CAI@LU (Children, Advertising and Internet at Lund University), som finansieras av Crafoordska stiftelsen samt Vetenskapsrådet. Du finner mer info här:

http://www.kom.lu.se/forskning/mkv/barn-unga-reklam-och-internet/

I forskargruppen undersöker vi barn och ungas förståelse av reklam på nätet, internet som en ny kommersiell arena, liksom barn och ungas visuella interaktion med den reklam de möter på internet och hur den påverkar deras möjligheter att använda internet för att lösa olika uppgifter.

För publikationer från projektet se LUP. En första rapport på svenska kom 2014: Rörlig måltavla. Den kan laddas ned i fulltext på nätet.

http://www.kom.lu.se/en/department/nyheter/810

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (15 st)
Bokkapitel (24 st)
Konferensbidrag (13 st)
Rapporter (18 st)
Working papers (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag har ett stort engagemang i tredje uppgiften och ägnar mig åt olika former av samverkan, medie-/myndighets- och skolkontakter. I Sveriges unga akademi är jag ordförande i sektionen för utåtriktad verksamhet och har medverkat i Science caféer, Vetenskapsfestivalen i Göteborg, publika populärvetenskapliga föreläsningar, Forskamöten (en sommarforskarskola för gymnasister i åk 2, nyfikna på forskning och kunskapande) mm

http://www.sverigesungaakademi.se/ledamoter.html
http://www.sverigesungaakademi.se/forskarmoten.html

Kom och lyssna på min forskarspaning "Patienterna är framtidens läkare" under Vetenskapsfestivalen i Göteborg, den 16 april 2016 se program här:
http://www.sverigesungaakademi.se/fospan

Se min forskarspaning från Vetenskapsfestivalen på Youtube: Lördag hela veckan - det ska va gött att leva! https://www.youtube.com/watch?v=BDFXnevqYU4

Här talar jag under rubriken "Vem bestämmer vad vi äter?". Föredraget spelades in den 16 mars 2015 i Stockholm, Aula Magna, i samband med seminariet Mat, piller och pulver anordnat av Konsumentföreningen Stockholm. SVT var där och spelade in. Föredraget visas på UR-play tom 2020.
http://www.ur.se/Produkter/189290-UR-Samtiden-Mat-piller-och-pulver-Vem-bestammer-vad-du-ater

Jag föreläser på flera utbildningar vid andra universitet och högskolor t.ex. för blivande dietister, folkhälsopedagoger, hem- och konsumentkunskapslärare, livsmedelsingenjörer.

2006-2008 arbetade jag som studierektor vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap.

Jag är sedan 2008 programansvarig och sitter med i styrgruppen för Lunds Universitets PostDoktorsprogram (luPOD), ettåriga tvärfakultära karriärutvecklingsprogram för yngre forskare. Snart har ca 200 forskare vid LU gått dessa program.

Jag är samhällsvetenskapliga fakultetens representant i LUFOs styrelse (Lund University Food Studies) http://www.lufo.lu.se/

2010-2015 lärarrepresentant i institutionsstyrelsen.

Under 2009 var jag gästforskare vid Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Department of Health Behavior and Society, i Baltimore, USA.

Under 2008 hade jag kortare forskningsvistelser vid Amsterdam School of Communication (ASCOR), Holland, samt vid Johns Hopkins University, Baltimore, USA.

Jag är ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund http://projekt.ht.lu.se/vetenskapssocieteten

Jag ledamot i Skåneländska Gastronomiska Akademien http://www.skga.se

2011-2012 Deltog i "Morgondagens forskningsledare", ett tvåårigt tvärfakultärt program för yngre forsknigsledare

2006-2007 Deltog i Academic Traineeship,ett universitetsövergripande ledarskaps- och utvecklingsprogram för nydisputerade. Under åren 2009-2011 var jag en av de programansvariga för samma program.

Helena Sandberg

Docent, universitetslektor
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post helena.sandbergkom.luse

Telefon 046–222 03 29

Rum SOL:A210

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20