lu.se

Person

Jag är docent i historia och universitetslektor i mediehistoria. Mina forsknings- och undervisningsintressen rör kalla krigets kultur, medier och minne, medier och väpnad konflikt, samt transnationell radio och television.

Jag är koordinator för det internationella forskningsnätverket Entangled Media Histories (EMHIS), finansierat av STINT. Min egen forskning handlar just nu om utbytet av tv-program mellan Sverige och DDR under 1970- och 80-talen och i anslutning till detta leder jag en forskargrupp med titeln "Transborder television". Mina längre gästforskarvistelser har tillbringats vid European University Institute i Florens och Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg.

Jag är en av koordinatorerna för det tvärvetenskapliga Film- och mediehistoriska seminariet och har i olika högskolepedagogiska projekt utvecklat mitt intresse för forskarseminariet som lärandearena. Jag är också LU:s representant i den nationella humanistiska tankesmedjan Humtank.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen har hittills kretsat kring modern kulturhistoria i allmänhet och kalla krigets kultur i synnerhet. Medie- och kulturnalytiska samt narratologiska perspektiv har stått i centrum. I tidigare projekt har jag arbetat med kalla krigets fiktion och film, populärkulturella berättelser om tredje världskriget, svensk civilförsvarskultur, samt aspekter på efterkrigstidens materiella kulturarv.

I mitt nuvarande forskningsprojekt "Entangled television histories" undersöker jag sociala nätverk och programutbyte mellan Sveriges Television och DDR-Fernsehen mellan 1969 och 1989. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektet anknyter därmed till inte bara fältet transnationell television, utan också den nya trenden inom europeiska kallakrigsstudier, där fokus ligger på kontakter, förbindelser och samarbete mellan länder på olika sidor om järnridån.

I anslutning till det egna forskningsprojektet har jag startat en forskargrupp, där två postdokforskare, Sune Bechmann Pedersen och Laura Saarenmaa, är involverade. Projektet har titeln "Transborder television. Scandinavia and the GDR" och är finansierat av Crafoordska stiftelsen.

Sedan 2014 är jag också koordinator för det internationella forskningsnätverket "Entangled media histories" (EMHIS) finansierat av STINT Institutional Grant, med medlemmar från Sverige, Tyskland, Storbritannien, Portugal och Australien.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (9 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (28 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (29 st)
Tidningsartiklar (11 st)
Övrigt (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Övriga uppdrag och meriter

Styrelseledamot i Scandia. Tidskrift för historisk forskning
Medlem i redaktionsrådet för bokserien Mediehistoriskt arkiv
Medlem i redaktionsrådet för Lund University Press
Ledamot i Forskningsnämnden vid HT-fakulteterna
Styrelseledamot i Vetenskapssocieteten
Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Australien
Medlem i den nationella tankesmedjan Humtank

Marie Cronqvist

Docent, forskare, handledare, lärare, projektkoordinator, projektledare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor
Journalistik
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar