lu.se

Person

Grundutbildningen ligger i min gymnasielärarexamen i ämnena svenska och samhällskunskap från Umeå universitet, där retorik blev ett spetsämne.

Sedan hösten 2009 är jag doktorand i retorik här i Lund med inriktning mot interkollegial debatt som ett möjligt stöd till lärande. "Interkollegial" är ett begrepp som kanske inte säger så mycket för svenska läsare, men min förhoppning är att avhandlingen ska kunna ändra på det i någon utsträckning.

Förutom att ägna mig åt min forskarutbildning undervisar jag på några av de retorikkurser som ges vid institutionen för kommunikation och medier.

Forskning

Om forskningen

I fokus för mitt avhandlingsprojekt ligger interkollegial debatt och dess etablerade format för muntligt meningsutbyte. Intresset ligger specifikt i hur formaten inverkar på argumentationen, och hur retorisk argumentation i muntlig debatt kan tjäna pedagogiska syften.

Sedan 1800-talets slut har en tradition med anspråk på pedagogiska förtjänster i standardiserade debattformat etablerats i främst anglosaxiska länder. Ändå rör det sig otvetydigt om en retorisk praktik så gammal som historieskrivandet självt. Frågan är hur de pedagogiska anspråken kan berättigas och beskrivas, och det är detta som avhandlingen syftar till att undersöka.

Vad är då intressant med detta? Mitt svar är att debattbegreppet i Sverige saknar en dimension som tar agonistiskt tankeutbyte genom språkets filter på allvar. Utan alternativa pedagogiska synsätt får TV-mediets bild av muntlig debatt som en iscensatt föreställning med moderatorn som medagerande regissör förbli en stereotyp för vad det innebär att argumentera deliberativt. Debattövande utan kameror och med utmaningen att pröva en tanke genom en muntligt övervägande process ger helt andra förutsättningar att vidga de perspektiv som ligger oss närmast och därtill pröva nya. Som gymnasielärare i svenska och samhällskunskap skulle jag ha behövt ett språk för hur debattformat och argumentationsvillkor hänger samman med mina pedagogiska syften bakom aktiviteten. Min förhoppning är att avhandlingen ska bli ett bidrag i den riktningen.

Niklas Håkansson

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kommunikation och medier.

Niklas Håkansson kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk