lu.se

Person

Jag är sedan vintern 2016 lektor i retorik vid Institutionen för kommunikation och medier. Jag disputerade i litteraturvetenskap 2009 och har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet samt haft ett biträdande lektorat i retorik vid Institutionen för kommunikation och medier här i Lund.

Mina forskningsintressen befinner sig i skärningspunkten mellan retorik, narratologi, mediehistoria och litteratursociologi och handlar bland annat om författaren som opinionsbildare, första världskrigets kulturhistoria och den s.k. Norrlandsfrågan vid förra sekelskiftet. För närvarande intresserar jag mig särskilt för skönlitteraturens retoriska och politiska potential i tider av stora sociopolitiska förändringar och av dess funktion i relation till andra mediala representationer.

Forskning

Om forskningen

Pågående projekt

Skogen som löfte, offer och minne. Representationer av baggböleriet i svensk fiktion 1870–1920

I skildringar av Norrlands industrialisering dominerar följande uppfattningar om det så kallade baggböleriet: bolagen lurade bönderna att sälja skogen till underpris, och bönderna slösade i sin tur bort pengarna. Begreppet har blivit ett uttryck för skogsskövling och smutsiga affärsmetoder och kommit att stå som symbol för industrialiseringens negativa konsekvenser och utnyttjandet av Norrland och dess invånare. I mitt nuvarande projekt undersöker jag hur baggböleriet skildras i den fiktionslitteratur som utgavs kring sekelskiftet 1900. Under dessa år var skogsfrågan ett återkommande tema i skönlitteraturen och i pressen, och i berättelserna gestaltas och omskapas erfarenheten av den omvälvande industrialiseringsprocess som pågick. Baggböleriet blev ett samlande begrepp för att uttrycka uppfattningar om modernitet och tradition, om industrins och jordbrukets roll i samhället. Skogsfrågan – och i förlängningen moderniteten – skildras dock med en mycket större komplexitet och ambivalens jämfört med den traditionella uppfattningen. Genom att analysera berättelsernas tematik och retorik problematiseras skilda attityder och förhållningssätt till skogen, bonden, arbetaren och skogsbolagen. Genom att undersöka skönlitteraturens roll i relation till andra mediala representationer kan vi få syn på skönlitteraturens funktion i opinionsbildningen.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (6 st)
Förord (4 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (5 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Rhetorica Scandinavica, 2012–
Ledamot i arbetsutskottet för Svenska Litteratursällskapet, Uppsala 2010–

Sofi Qvarnström

Biträdande universitetslektor, forskare, handledare, lärare, universitetslektor
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sofi.qvarnstromkom.luse

Telefon 046–222 86 35

Rum SOL:A209b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20