Handledning

Som doktorand har man rätt till handledning under fyra års heltidsstudier eller motsvarande, motsvarande 300 timmar. I de flesta fall har varje doktorand två handledare, men det förekommer att man har en tredje handledare. En av dem är huvudhandledare. Handledarnas roll är att stödja och ställa krav både i relation till den forskningsmässiga, professionella och karriärmässiga utvecklingen. Handledning är således inget som enbart är kopplat till avhandlingsskrivandet utan berör allmänna studieplanens alla lärandemål och forskarutbildningens alla aspekter, exempelvis kurser, konferenser, institutionstjänstgöring/undervisning, forskningskommunikation och, i sinom tid, arbetsmarknad. ”Forskarutbildningshandledning handlar om att skapa en kollega” som en klok person har uttryckt det. Alla dessa aspekter indikerar den potentiellt nära kopplingen mellan handledning och individuell studieplan.

Relationen handledare–forskarstuderande kan se väldigt olika ut. Därför är det viktigt att man som doktorand vid ett tidigt stadium av forskarstudierna ha ett öppet samtal med sina handledare om förväntningar rörande de involverades roller och ansvar, kommunikation och handledningens former. Det kan handla om att diskutera struktur för handledning, till exempel att man önskar planera handledningsmöten terminsvis. Det kan också handla om så konkreta saker som vem som ska ta initiativ till att mötas eller vem av handledarna man frågar om vad. I övrigt bör det poängteras att en doktorand alltid har rätt att byta handledare, något som också betonas i de allmänna studieplanerna för forskarutbildning. Sådana ärenden handläggs av prefekt eller studierektor för forskarutbildningen.

Photo by Headway on Unsplash

Kontaktinformation

Studierektor för forskarutbildningarna
Magnus Andersson, docent
Tel: 046-222 34 82
magnus.anderssonkom.luse

Ämnesansvarig Mediehistoria
Marie Cronqvist, docent
Tel: 046–222 88 76
marie.cronqvistkom.luse

Ämnesansvarig Retorik
Anders Sigrell, professor
Tel: 046–222 84 77
anders.sigrell@kom.lu.se

Ämnesansvarig MKV
Annette Hill, professor
Tel: 046–222 88 80
annette.hill@kom.lu.se