lu.se

YouTube ett sätt att sätta klimatförändringar i fokus

Köpenhamn stod i rampljuset och hade politikernas och mediernas uppmärksamhet när FNs klimattoppmöte COP15 genomfördes i december 2009. Detta var något som flera politiska aktivister utnyttjade. Det europeiska nätverket ”Never trust a cop" med parollen "krig mot kapitalismen" publicerade en mobiliseringsvideo på YouTube där de uppmanade till kravaller i samband med COP15.

Videoklippet blev en utgångspunkt för Tina Askanius artikel. Tina är doktorand på institutionen för kommunikation och medier och har nyligen skrivit en vetenskaplig artikel tillsammans med sin forskarkollega Julie Uldam på Richmond the American International University in London.

Tina doktorerar inom ett tvärvetenskapligt projekt som berör Medier, demokrati och globalisering och hon har hunnit publicera flera vetenskapliga artiklar som så småningom kommer att ingå i hennes avhandling. Tina har valt att skriva en sammanläggningsavhandling som kommer att bestå av flera publicerade artiklar.

I händelsernas centrum
Aktivistgrupper, nätverk och NGOs (Non Governmental Organisations) från hela världen tog sig till Köpenhamn för att protestera emot världens rikaste länder och anklaga dem för att inte ta klimatproblemen på allvar. De krävde att något annat och mer radikalt än bara en grönare reformering av det redan befintliga kapitalistiska system skulle realiseras.

För att genomföra studien deltog Tina och Julie i gräsrötternas alternativa toppmöte, flera andra arrangemang samt huvuddemonstrationen den 12 december. Förutom deltagande observationer under demonstrationen intervjuade de aktivister och olika mediekollektiv som var involverade i olika former av videoaktivism*.

– Inledningsvis fick vi kontakt med den västerradikala miljön i Köpenhamn genom en person som var pressansvarig för det alternativa klimattoppmötet. Han hjälpte oss att få in en fot eller gav oss "grönt ljus", berättar Tina

Intervjuerna fortsatte under vintern 2009/2010 .

– De vi intervjuade var ofta lite skeptiska till oss i början, men min dotter Karolina som då var ett par månader fick följa med som vår ”forskningsassistent” hela den vinter och hon underlättade alla kontakterna med sin blotta närvaro.

Klimatfrågan en del av kampen för global rättvisa
Intervjuerna utgick den video som aktivisterna hade lagt upp på YouTube i syfte att uppmuntra till kraveller i samband med klimattoppmötet. Även om videon misslyckades med att mobilisera motståndet mot COP15 och skapade stora interna stridigheter i rörelsen, så lyckades nätverket med att lägga en grund för en bredare diskussion av förhållandet mellan våld och politisk aktivism båda i och utanför YouTube. Tina Askanius och Julie Uldams studie visar hur sociala medier kan bidra till att sätta klimatförändringarna i fokus på ett nytt sätt och illustrerar samtidigt problematiska aspekter i relationen mellan politisk mobilisering och online medier.

*Videoaktivism: den kollektiva användningen av video för social, ekonomisk och politisk förändring.

Tina Askanius
Doktorand

Relaterade filmer på You Tube

COP 15 - WAR ON CAPITALISM

Please help the world - COP15 opening film

Fakta om sammanläggnings- avhandling

Med sammanläggningsavhandling avses, enligt Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004), en avhandling som består av "vetenskapliga publikationer eller manuskript som godkänts för publicering och som behandlar samma problemkomplex och vars antal av universitetet anses tillräckligt och ett sammandrag av dessa, eller något annat arbete som uppfyller motsvarande vetenskapliga kriterier. Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om författarens självständiga andel i dem kan påvisas”.