lu.se

Person

född 1982, fil. dr. i historia.

Jag disputerade 2012 på en avhandling om gatulivet i det senviktorianska London ur ett interaktionistiskt perspektiv. Min forskning är huvudsakligen inriktad på vardagsupplevelser och social interaktion bland de lägre samhällsskikten i det sena 1800-talet och min ambition är att lyfta fram det situationella och ickeverbala framför det litterära och reflekterade.

För närvarande arbetar jag med att utveckla nya forskningsprojekt kring teman såsom vardagsliv, självpresentation och avvikelse i sekelskiftets Sverige och England. Jag undervisar även vid kurser i historia och modevetenskap.

Forskning

Publikationer

Böcker (5 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Peter Andersson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Lärare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post peter.anderssonkom.luse

Telefon 046–222 79 52

Rum LUX:A415

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 117, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe 30