lu.se

Person

Jag är postdoktoral forskare vid institutionen för kommunikation och medier. Jag disputerade 2018 på en avhandling om retorisk flertydighet i politiskt ledarskap. Jag undervisar i retorik och Medie- och kommunikationsvetenskap.

Mina forskningsintressen rör de retoriska aspekterna av gemenskap och deltagande, särskilt de roller pluralism och olikhet spelar i gemenskapers utveckling. För närvarande är min forskning inriktad på hur retoriska normer utvecklas inom gemenskaper över tid. Jag bedriver också forskning kring satirens funktioner i offentligheten.

Forskning

Pågående projekt

Om forskningen

Mitt avhandlingsarbete rör strategisk mångtydighet i politisk kommunikation. Främst intresserar jag mig för dess betydelse för ledarskap inom politiska organisationer.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (9 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Publikationer:

Bruhn, Tommy (2018). Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken ipolitiska förnyelseprocesser. Studia Rhetorica Lundensia 3. Ödåkra:Retorikförlaget.

Bruhn, Tommy (2015): "Är retoriken verkligen fördelaktig?" i Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet. Bengtsson, Erik & Buhre, Frida (red). Stockholm: SRS

Konferensbidrag:
Media and Transgression - A Marcus Wallenberg symposium, Lund March 17th 2016: “Rooting for the degenerate: The trickster ethos in John Safran’s Race Relations”

International Society for the History of Rhetoric Twentieth Biennal Conference, Tübingen 2015: Curbing Janus - Historical Perspectives on Ambiguity as a Rhetorical Device

NKRF 5 (2014): "Mångtydighet och den sammansatta publiken: Perspektiv på retorisk polysemi."

Tommy Bruhn

Lärare
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Samordnare
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post tommy.bruhnkom.luse

Rum A222

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20