lu.se

Person

Jag är docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria. Min forskning kretsar kring kalla krigets kultur, propaganda och psykologiskt försvar, medier och väpnad konflikt, samt transnationell radio och television.

Jag koordinerar det internationella forskningsnätverket Entangled Media Histories (EMHIS) sedan 2013. Min forskargrupp har behandlat tv-utbytet mellan Sverige och DDR (RJ 2015, Crafoord 2016) och nyligen har jag startat upp ett projekt om mediekunskaper och psykologiskt försvar (VR 2019). Gästforskarvistelser har tillbringats bl a vid Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Centre for Media History vid Macquarie University, Sydney, och Centre for Media History vid Bournemouth University, UK.

Jag är en av två koordinatorer för Film- och mediehistoriska seminariet och är ämnes- och utbildningsansvarig för ämnet mediehistoria vid KOM. Sedan jan 2018 är jag också bitr verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura vid Pufendorfinstitutet.

Forskning

Pågående projekt

Om forskningen

Mina forskningsintressen har hittills kretsat kring 1900-talets kultur- och mediehistoria i allmänhet och kalla krigets kultur i synnerhet. Medie- och kulturnalytiska samt narratologiska perspektiv har stått i centrum. I tidigare projekt har jag arbetat med kalla krigets fiktion och film, populärkulturella berättelser om tredje världskriget, svensk civilförsvarskultur, kalla krigets kulturarv, och transnationell radio och television.

Min avhandling Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur (2004) utforskade spionen som kulturell gestalt i 1950- och 1960-talens medier och populärkultur. I mitt postdok-projekt "Folkhemmet i atomåldern. Civilförsvarsupplysningen och den svenska gemenskapsberättelsen, 1945-1965" (VR, 2005-2009) undersökte jag berättelserna om hot och trygghet, ofärd och välfärd, i 1950- och 1960-talens svenska civilförsvarsinformation. Projektet resulterade i ett antal artiklar och bokkapitel på svenska, engelska och tyska.

I mitt nuvarande forskningsprojekt "Entangled television histories. Media networks and programme exchange between Sweden and the GDR, 1969-1989" (RJ, 2015-) undersöker jag sociala nätverk och programutbyte mellan Sveriges Television och Fernsehen der DDR under 1970- och 1980-talen. Projektet anknyter därmed till inte bara fältet transnationell television, utan också den nya trenden inom europeiska kallakrigsstudier, där fokus ligger på kontakter, förbindelser och samarbete mellan länder på olika sidor om järnridån. I anslutning till det egna forskningsprojektet har jag startat en forskargrupp, där två ytterligare forskare ingår, Sune Bechmann Pedersen och Laura Saarenmaa. Projektet har titeln "Transborder television. The Nordic countries and the GDR" (Crafoordska stiftelsen, 2016-).

Sedan 2013 är jag koordinator för ett tvärvetenskapligt forskarnätverk vid LU vid namn "Krigets kvarlevor". Vår första antologi utkommer tidigt 2018 och har titlen War Remains. Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars (Lund: Nordic Academic Press). Boken är Kriterium-granskad. Själv skriver jag om krig och litterär journalistik.

Genom åren har jag varit redaktör för ett antal forskarantologier, däribland 1973. En träff med tidsandan (Lund: Nordic Academic Press, 2008, medredaktörer Lina Sturfelt och Martin Wiklund) och Det goda seminariet. Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum (Stockholm/Göteborg: Makadam, 2016, medredaktör Alexander Maurits).

Sedan 2014 är jag också koordinator för det internationella forskningsnätverket "Entangled media histories (EMHIS)" (STINT Institutional Grant, 2014-), med medlemmar från Sverige, Tyskland, Storbritannien, Portugal och Australien. Jag är Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Sydney, Australien, och Visiting Fellow vid Centre for Media History vid Bournemouth University, Storbritannien. Jag har varit gästforskare vid European University Institute i Florens, Italien, och Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Tyskland.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (12 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (34 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (31 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Tidningsartiklar (10 st)
Övrigt (5 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Biträdande verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura

Medlem i redaktionsrådet för bokserien Mediehistoriskt arkiv

Medlem i redaktionsrådet för Lund University Press

Ledamot i Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi

Styrelseledamot och vice praeses i Vetenskapssocieteten

Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, klass X

Styrelseledamot i Centrum för Öresundsstudier

Styrelseledamot i Utrikespolitiska Institutets styrelse

Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Australien

Marie Cronqvist

Docent
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor
Journalistik
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar