Nordiska konferensen för retorikforskning NKRF

Lund 15-17 oktober 2014

NKRF startade i sin nuvarande form 1999 vid Örebro universitet. Då hade den skandinaviska forskningstidskriften Rhetorica Scandinavica funnits i två år och retorikutbildningen i Sverige hade börjat komma igång. Danmark har haft kandidatutbildning och professor i ämnet sedan 70-talet. I Norge kom kandidatutbildningen igång vid mitten av årtiondet. År 2010 stod Södertörns högskola som värd, före det var Oslo värd 2006, och Köpenhamn 2003. Forskare vid konferensen kommer från retorikinstitutioner/-avdelningar, sådana finns i Sverige vid Lund, Uppsala och Örebro universitet samt Södertörns högskola; i Danmark Köpenhamn, Aarhus och Roskilde universitet; och i Norge vid Oslo universitet. Men flertalet konferensdeltagare tenderar att komma från andra ämnen. Den retorikforskning som bedrevs innan vi fick retorikinstitutioner i Norden var placerad vid olika institutioner, och så är fortfarande fallet. Nordiska språk och litteraturvetenskap, har varit en naturlig hemvist av historiska skäl, samt kopplingen till modersmålslärarutbildningen. Men även vid institutioner för filologi, filosofi, teologi, juridik, ekonomi, statsvetenskap, pedagogik, dramavetenskap, historia, klassiska språk, logopedi, sociologi, media- och kommunikationsvetenskap, psykologi m.fl. bedrivs det retorisk forskning. Att erbjuda möjligheter för utbyte av forskningserfarenheter är en nödvändighet inom alla forskningsområden, och extra viktigt för ett så tvärvetenskapligt ämne som retorik. För dessa som inte har retorik som sin primära affiliering är det mycket stimulerande att under ett par dagar få träffa och utbyta erfarenheter med andra retorikforskare. Ja, det är snart sagt nödvändigt att få träffa andra forskare och se vilken retorikforskning som bedrivs för att den egna forskningen inte ska bli isolerad och hamna i ett vakuum. Det institutionaliserade ämnet retorik har expanderat kraftigt i Skandinavien de senaste åren; det gäller såväl lektorstillsättningar som doktorandplatser. När det gäller de senare är det extra viktigt att våra doktorander ges möjlighet att se och ta del av inte bara seniora forskares resultat, och att själv få presentera forskningsresultat. Men det är också viktigt att doktorander i ett så litet ämne som retorik ges tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med varandra, något som så klart också gäller doktorander med annan affiliering. Därför anordnas i samband med konferensen en forskarutbildningskurs med en av tillresta plenarerna, Ekaterina Haskins, Department of Communication and Media Rensselaer Potytechnique Institute NY. Temat
Temat för denna konferens blir Retorik och lärande – kunskap bildning ansvar. Dels så har retorik som ämne alltmer uppmärksammats i styrdokument för skolområdet i de skandinaviska länderna. Att stimulera forskning som kan bidra till att förbättra undervisningen i retorik - på alla nivåer, från förskola till universitet och inte minst i arbetslivet – ser vi som mycket angeläget. Under den absoluta merparten av tiden ämnet retorik funnits, har det utgjort en central av den bildning som ansetts ligga till grund för ett civiliserat samhälle. Det behöver vi påminnas om. Temat är också valt för att också lyfta fram kopplingen mellan retorik och kritiska perspektiv. Språk påverkar. Vår verklighetsuppfattning påverkas av våra ordval. Retorik som vetenskap erbjuder redskap för att granska, avtäcka och skärskåda påverkande kommunikation, såväl i det privata som i det offentliga. Att peka på normer och maktstrukturer som visar sig i våra kommunikativa handlingar är en viktig uppgift för en retorisk analys. Detta avses att rymmas i temats tal om ansvar. Att tala är en rättighet. Rättigheter medför skyldigheter. Ansvar för vad vi gör med språket – och vad språket gör med oss. Viktigt att påpeka är att också retorikvetenskapliga forskningspresentationer utan tydlig koppling till det valda temat är välkomna! Hållpunkter
Sista datum för anmälan med forskningspresentation är 31 januari 2014 (abstract 200 ord). Besked om antagning kommer mars 2014. Sista datum för anmälan utan forskningspresentation är 1/9 2014. Konferensavgiften blir 2000 kr för seniora forskare, och 1000 kr för doktorander (senast 1/9). Sista datum för anmälan till forskarutbildningskursen med Ekaterina Haskins är också den 1/9 2014. Övrig information Professor Michael Billig har förhindrats att plenartala p g a hälsoskäl. Han ersätts därför av Professor Cheryl Glenn, Penn State Univ. LänkarRegistreringssidaKartorStadskarta över Lund med konferenslokaler utmärkta.