Jämställdhet, likabehandling och mångfald - JLM

Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald uttrycker följande:

"Lunds universitet har som mål att tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. För att det målet ska uppnås krävs att kunskaper och ambitioner hos anställda och studenter tas till vara och att deras olika perspektiv får bidra till att skapa en kreativ studie – undervisnings -och forskningsmiljö. Jämställdhet, likabehandling och mångfald leder till högre kvalitet i verksamheten.

Verksamheten vid universitetet bygger – med den strategiska planen och diskrimineringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan könen, likabehandling och mångfald. Det innebär att såväl anställda och studenter som den som söker arbete eller studieplats vid Lunds universitet behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder."

På Institutionen för kommunikation och medier (KOM) finns en grupp som har som ansvar att arbeta för att samtliga anställda och studerande har rätt till en arbets- och studiemiljö där var och ens personliga integritet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuella läggning, etnicitet, religionstillhörighet och funktionsvariation respekteras.

Gruppen, som representerar institutionens olika befattningar och yrkesområden, träffas kontinuerligt och diskuterar hur arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) kan utvecklas och förbättras. Eftersom institutionen tillhör de båda fakulteterna Samhällsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska och teologiska fakulteten beaktas båda dessa handlingsplaner i gruppens arbete.

JLM-gruppen arbetar aktivt genom att :

  • Regelbundet arrangera KOM-seminarier med JLM-tema.
  • Regelbundet se till att JLM-frågor belyses och behandlas på KOM:s personalmöten och personaldagar.
  • Regelbundet ombesörja att studenter är informerade om LU:s och KOM:s JLM-arbete.
  • Årligen bjuda in masterstudenter och lärare till gemensam workshop på JLM-tema.

Gruppen har även bearbetat institutionens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete genom att lyfta fram jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor. Handlingsplanen används aktivt när ny personal anställs. Gruppen har också upparbetat en JLM-checklista som underlättar planeringen inför arbetet med kursplanering, litteraturlistor, examinationer och kursutvärderingar.

JLM-gruppens sammankallande: Deniz Duru

Länkar:

Studentguide

Om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Bryt innanförskapet

Förslag och rekommendationer för hur vi inom akademin kan arbeta med JML - för ökad rättvisa och jämlikhet
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-02-08