Arbetsmiljö på KOM: Målbild och policy 2024

Fastställd av institutionsstyrelsen den 4 mars 2024

 

Målbild för den psykosociala arbetsmiljön på KOM


Det finns ett positivt samband mellan trivsel och ett gott arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Ett positivt arbetsklimat leder ofta till ökad närvaro, bättre kvalitet, arbetstrivsel och i kombination med en god ledning av verksamheten också till ökad effektivitet.

Den enskilde medarbetaren tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Därför har arbetsplatsen och arbetsklimatet en stor betydelse för individen. Atmosfären på KOM, kommunikationen mellan ledning och medarbetare, möjligheter till professionell och personlig utveckling, liksom det dagliga arbetet är grunden för hur vi mår och hur vi presterar på KOM.

Det är vår strävan att alla medarbetare vid KOM ska tycka att det är trevligt och roligt att gå till och att vara på jobbet. Trivsel på jobbet och närvaro där är viktigt för att skapa en stark och kreativ undervisnings- och forskningsmiljö för samtliga personalkategorier och stu¬denter.

Detta synsätt ska genomsyra hela organisationen. Trivsel och arbetsglädje skapas av flera olika ting. Varje individ ska känna delaktighet, samhörighet och tillfredsställelse i sin roll som anställd vid KOM. Delaktighet och samhörighet skapar vi bland annat genom öppen dialog och transparens i beslutsprocesser. Ingen medarbetare ska behöva sakna information av betydelse för arbetet.

Vid KOM har vi nolltolerans mot all form av mobbning, kränkningar och trakasserier.  KOM ska kännetecknas av tolerans och öppenhet för olika uppfattningar. Det ska vara högt i tak. Att säga ifrån och ge kritik är ett sätt att visa engagemang. Ingen ska behöva vara rädd för att diskutera och resonera med ledning och kollegor. Problem och meningsskiljaktigheter som finns ska hanteras så snart de identifierats, innan de övergår till konflikter.

Vår verksamhet ska kännetecknas av välvilja och generositet gentemot varandra. Alla medarbetare uppmuntras och förväntas dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi ska visa varandra respekt, se och uppmuntra när någon gjort ett bra jobb, fira medgångar och stötta i motgångar.

Medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö är också studenternas. Det är väl dokumenterat att den psykosociala miljön påverkar studenters välbefinnande, motivation och deras akademiska såväl som personliga utveckling. Om studenter är nöjda är det också sannolikt att de presterar bättre.

Att vara student vid KOM ska vara roligt, givande och utmanande, oavsett om det är studier på grund- eller avancerad nivå. Studenterna ska känna sig stöttade och motiverade under sin tid här. KOM bör vara en del av Lunds universitet som studenter känner att de gärna rekommenderar till andra studenter och vänner.

Det är viktigt att studenterna känner sig trygga och respekterade, att de blir sedda och lyssnade till. Vi vinnlägger oss särskilt om att de som är nya ska känna sig välkomnade och hemma på KOM. Klimatet i undervisningssalen ska präglas av respektfull samtalston med plats för olika åsikter. Studenter ska känna att det är lätt att vända sig till lärare och annan personal för att ställa frågor, få återkoppling och vägledning. Att be om hjälp när det behövs bör alltid uppmuntras. Det är viktigt att studenterna är medvetna om sina rättigheter (se Rättighetslistan) och att de vet vart de kan vända sig om dessa inte uppfylls.

Det måste finnas en balans mellan de krav som ställs, och de resurser som behövs för att kunna uppfylla dessa krav. Dessutom måste studenter veta både vad de kan förvänta sig och vad som förväntas av dem. Det är önskvärt att studenterna känner att de kan påverka sina studier vid KOM.

Om de som studerar känner att KOM är en stimulerande arbetsmiljö är det troligt att de spenderar mer av sin flexibla tid i de utrymmen som finns på institutionen. Eftersom de flesta studenter planerar merparten av sin tid själva, i kombination med det faktum att de bara är försäkrade på universitetet, är det önskvärt att de vill stanna på universitetsområdet och dra nytta av de tillgängliga utrymmena.

KOM är en institution som välkomnar internationella såväl som nationella studenter. Detta in¬nebär en spännande arbetsmiljö för både studenter och anställda, och skapar en plattform för kulturellt utbyte. Att studera i ett främmande land kan dock öka både stressen och behovet av stöd. Dessa studenter är inte bara i en ny miljö, men är ofta även långt borta från familj och vänner. Därför är det extra viktigt att de internationella studenterna på KOM är med¬vetna om det stöd som finns tillgängligt (till exempel Studentkåren, Studenthälsan, Pedagogiskt stöd, etcetera). Det är viktigt att de kulturella och språkliga hinder som dessa studenter möter både erkänns och mildras vid kommunikation av information.

Vi har alla ett ansvar, både anställda och studenter, för att skapa en god arbetsgemenskap som ger glädje och mening åt vårt arbete. Genom att se varandra och tillsammans hjälpas åt motverkar vi känslor av utanförskap, osäkerhet och stress.

Policy

På Medarbetarwebben på Lunds universitet kan man under rubriken Arbetsmiljö och hälsa
läsa att ”[m]ålsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som du upplever som utvecklande och stimulerande. Hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet ska integreras i allt vi gör och vara en naturlig del i all verksamhetsplanering. Genom att vi erbjuder en stimulerande arbetsplats kan du som anställd trivas och fungera väl.” I Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet 2018-12-20 (dnr STYR 2018/2030) står att ”[a]rbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande med arbetsmiljölagstiftningens krav som grund och med en strävan att ständigt förbättra arbets- och studiemiljön.” Den framhåller också att chefer, medarbetare och studerande ska samverka i arbetsmiljöarbetet.

Också på fakultetsnivå formuleras arbetsmiljöpolicy. På HT-fakulteternas hemsida finns dels
Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna (PDF, nytt fönster), dels sidor med information och länkar om bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, kränkande särbehandling, systematiskt brandskyddsarbete, säkerhet, rehabilitering samt arbetsskador och tillbud.

Samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida om arbetsmiljö finns länk till den lokala skyddskommittén (LSK). I LSK finns representanter för arbetsgivare, anställda och studenter, vilka samverkar om ”planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten.”

Vid Institutionen för kommunikation och medier ska arbetsmiljöaspekten finnas med i såväl planering som genomförande av all verksamhet. Denna omfattar fysiska och psykosociala arbetsförhållanden, liksom jämställdhets- och likabehandlingsaspekter. Prefekten är ansvarig för detta arbete, men kan också delegera uppgifter till andra medarbetare. Samtidigt har alla an¬ställda också skyldighet att medverka till att skapa god arbetsmiljö och atmosfär på in¬stitut¬ionen. En god arbetsmiljö är fundamental för att kunna bedriva god forskning, utbildning och de administrativa verksamheter som kopplas till detta.

Vid Institutionen för kommunikation och medier ska arbetsmiljöaspekten finnas med i såväl planering som genomförande av all verksamhet. Denna omfattar fysiska och psykosociala arbetsförhållanden, liksom jämställdhets- och likabehandlingsaspekter. Prefekten är ansvarig för detta arbete, men kan också delegera uppgifter till andra medarbetare. Samtidigt har alla an¬ställda också skyldighet att medverka till att skapa god arbetsmiljö och atmosfär på in¬stitut¬ionen. En god arbetsmiljö är fundamental för att kunna bedriva god forskning, utbildning och de administrativa verksamheter som kopplas till detta.

Den fysiska arbetsmiljön

Det är grundläggande för fungerande akademisk verksamhet att den fysiska arbets- och studiemiljön är god. Den omfattar sådant som god ventilation, rätt rumstemperatur, rätt belysning, arbetsplatsernas utformning samt uppehållsutrymmenas beskaffenhet.

Institutionen för kommunikation och medier hyr sina lokaler i Språk- och litteraturcentrum (SoL) samt, när det gäller journalistutbildningen, på Media Evolution City (MEC). Ansvaret för den fysiska arbetsmiljön är prefektens, men institutionen också stöd av HT-fakulteternas arbetsmiljösamordnare. Samordnaren organiserar bland annat de årliga skyddsronderna på SOL tillsammans med prefekt, skyddsombud och studerandeskyddsombud.

Prefekten ansvarar för att skyddsrond genomförs på MEC tillsammans med KOM:s skyddsombud. Den övriga ansvarsfördelningen för journalistutbildningens brandskydd och arbetsmiljö regleras i en skriftlig överenskommelse mellan KOM och MEC.

I samband med skyddsronderna kan anställda lämna synpunkter och förslag till förbättringar av arbetsmiljön. Härutöver finns det också möjlighet att anmäla synpunkter till prefekten och till skyddsombudet. Institutionens skyddsombud och studerandeskyddsombudet är viktiga resurser i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön.

Den psykosociala arbetsmiljön

Samtliga anställda vid institutionen har skyldighet att bidra till en god psykosocial arbetsmiljö, som motverkar ohälsa, stress och vantrivsel. Det är samtidigt prefektens ansvar att arbeta för att förebygga, men också fånga upp och åtgärda sådana brister i arbetsmiljön. I Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet 2018-12-20 (dnr STYR 2018/2030) slås fast: ”[i]nom universitetet ska nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier råda”. På medarbetarwebben finns information om hur man anmäler kränkningar och trakasserier.

Återkommande mötesaktiviteter ska bidra till att främja den psykosociala arbetsmiljön och förebygga ohälsa, stress och vantrivsel. Frekventa personalmöten är en viktig komponent i arbetet, då de främjar information och kommunikation inom och mellan olika personalkategorier samt bidrar till att synliggöra alla delar av institutionens verksamhet. Av betydelse är också återkommande möten inom institutionens olika forsknings- och utbildningsmiljöer, liksom bland institutionens administratörer. Utöver att utveckla och koordinera verksamheten främjar sådana möten inkludering och deltagande. Vid några tillfällen varje år bjuds också samtliga anställda in till institutionsgemensamma aktiviteter, där den sociala samvaron har särskild prioritet.

Ett viktigt led i främjandet av den psykosociala arbetsmiljön är årligt återkommande medarbetar- och lönesamtal, vilka erbjuds samtliga anställda. De ger möjlighet att reflektera över och formulera synpunkter på arbetssituationen. Insikterna är till nytta för verksamhetens utveckling och ska också fånga upp brister i arbetsmiljön.

Den psykosociala arbetsmiljön följs upp årligen genom en enkät. Anställda kan härutöver anmäla synpunkter till prefekten och till skyddsombudet.

Friskvård utgör en del i arbetet för att främja den psykosociala arbetsmiljön. I KOM:s fall inbegriper friskvård bland annat: ersättning för friskvård för upp till 1870 kronor, färsk frukt i lunchrummet varje vecka, massage (vid specifika behov), friskvårdstimme (en timme per vecka mellan 11–14, gäller administrativ personal), ersättning för synundersökning för terminalglasögon.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Samtliga anställda och studerande har rätt till en arbets- och studiemiljö där var och ens personliga integritet, kön, sexuella läggning, etnicitet och funktionsvariation respekteras. Arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor ska vara en integrerad del av institutionens dagliga verksamhet. Institutionens medarbetare ska känna till JLM-arbetet som förs. Det ska även engagera alla som arbetar på institutionen, bland annat genom att JLM-frågor återkommande presenteras och diskuteras på personaldagar och liknande tillfällen. JLM-arbetet på KOM presenteras på institutionens hemsida.

Rehabilitering

Prefekten har huvudansvaret för ett aktivt rehabiliteringsarbete och prefekten har det ekonomiska ansvaret för de rehabiliteringsåtgärder som genomförs. Inom Lunds universitet har sektionen Personal ett övergripande samordningsansvar för rehabiliteringsarbetet. Företagshälsovården är också behjälplig i det aktiva rehabiliteringsarbetet. Mer om det gemensamma rehabiliteringsarbetet vid Lunds universitet finns här: https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/rehabilitering.

 

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-03-05