lu.se

Från studier till jobb

Oavsett vilket yrke du väljer har du stor nytta av kunskaper i medie- och kommunikationsvetenskap. Vi lever i dag i ett informationssamhälle där vår förmåga att hämta in information och tolka den blir allt viktigare, liksom förmågan att kommunicera våra budskap och behov. Det kan vara företagsledaren som ska informera medarbetare och press om förändringar i organisationen, ingenjören som ska samordna och leda projekt eller kultursekreteraren som ska få nya grupper att ta del av kulturutbudet inom en kommun. Frågan är om det idag finns något yrke där man inte har behov av kunskaper om medier och kommunikation?

MKV i Lund läses som fristående kurser som, i kombination med kurser i andra ämnen, kan ge dig en examen. Det ger dig möjlighet att sätta samman en egen, unik kunskapsprofil som du tror dig behöva inom det yrkesområde som du är intresserad av. Ämnesstudierna i sig förbereder alltså inte för något speciellt yrkesområde, utan syftar till att ge kunskaper som i kombination med andra ämnesstudier kan skapa flera olika slags arbetslivskompetenser. MKV kan också läsas som ett komplement till dina studier inom ett annat ämne eller som fortbildning.

Vad arbetar medie- och kommunikationsvetare med?

Personer som studerat MKV i Lund kan man idag finna på tex. medieanalysföretag, undersökningsföretag, reklambyråer, marknadsavdelningar, pr-företag, informationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på privata företag och organisationer.

2008 undersökte vi vad personer som studerat MKV arbetar med. Vilken titel har man? Vilka arbetsuppgifter har man? Vilka kurser valde man att komplettera med? Hur många fick jobb? Undersökningen är intressant både för dig som ännu inte bestämt dig för framtida studier eller yrkesvägar, och dig som kommit lite längre i dina tankar och vill veta mer.

2011 gjordes ytterligare en mindre alumniundersökning som visade att; "drygt hälften (cirka 30 av 58) av alumnerna vid frågetillfället arbetade eller praktiserade med arbetsuppgifter som på något sätt kan kopplas till medie- och kommunikationsområdet. Alumnerna jobbar då i huvudsak som informatör, marknadsassistent eller som webbredaktör. Till kategorin som kan sägas ha MKV-relaterade arbetsuppgifter finns också några projektledare, skribenter samt en journalist. Arbetsuppgifterna är främst producerande, men kan också vara av strategisk art. Den andra hälften arbetar bland annat med försäljning eller administration. 28 % uppger att de studerar".

”Anställningsbarhet och bildning”

Rapport från LU:s projekt ”Anställningsbarhet och bildning” 2009

Bildad och anställningsbar?
Populära föreställningar och utbildningsresultat

 Fredrik Schoug

”Den ”kultiverade” människa som är förfaren i konsten att bedriva kritiskt tänkande, argumentera och övertyga, uttrycka sig väl, göra etiska bedömningar och så vidare är en person i besittning av vad som skulle kunna betecknas som ”generella kompetenser”. Sådana färdigheter tillgodogör man sig via studier.

/…/ I en föränderlig värld behöver studenterna rustas för att klara de omställningar som yrkeslivet ofrånkomligen kommer att innebära. Arbetsgivare söker mindre efter personer med snäva specialkompetenser än individer som kan kommunicera, samarbeta, ta initiativ och uppdatera sina kunskaper och färdigheter för att klara nya villkor, hävdar Harvey. Den som endast tillägnar sig de specifika färdigheter som ett yrke tillfälligtvis råkar kräva riskerar snart att framstå som mindre anställningsbar i ett arbetsliv som efterfrågar ”självprogrammerande arbetskraft”, för att låna ett uttryck av sociologen Manuel Castells (2002:102).”

Läs hela rapporten
(PDF)