Presentationer och seminarier

En central del av forskarutbildningen är att presentera sin forskning i olika fora, exempelvis seminarier, workshops och konferenser. Syftet är ofta tudelat, det handlar dels om att redogöra för och sprida sin forskning (gäller framför allt konferenser), dels möjligheter att få ytterligare konstruktiv input. På KOM ska varje doktorand presentera sin pågående forskning vid minst tre tillfällen: idéseminarium, halvtidsseminarium och slutseminarium. Former och riktlinjer för dessa seminarier finns i dokumentet Vägledning för idé-, halvtids- och slutseminarier vid institutionen för kommunikation och medier (PDF).

Därutöver uppmuntras doktorander att göra ytterligare presentationer vid institutionens högre seminarium för att därmed få än mer konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter från det tvärvetenskapliga kollegiet. Det kan exempelvis handla om att presentera utkast till artiklar eller avhandlingskapitel i ett så kallat arbetsseminarium (vanligtvis interna).

KOM ingår i ”Train”, ett nätverk med institutioner som har forskarutbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap. I nätverkets regi (enligt stafettprincipen) anordnas en årlig doktorandkonferens där doktorander från lärosätena har möjlighet att presentera pågående arbete och få feedback från doktorander och seniora forskare från andra lärosäten än det egna. Det är en uppskattad begivenhet som erbjuder möjligheter att knyta kontakter och (med årlig regelbundenhet) träffa doktorandkollegor från institutioner i hela Sverige. En grundläggande princip för Train-nätverket är att kostnader i samband med den årliga konferensen inte ska få inkräkta på doktorandens ograduerade medel (se nedan) utan bekostas av institutionerna. Utöver den årliga konferensen anordnar Train-nätverket även vissa återkommande forskarutbildningskurser.

En annan populär aktivitet i sammanhanget är ECREA’s Summer School, en forskarskola för doktorander i medie-discipliner i hela Europa.

Akademiska samtal och kollegial input är generellt sett en central del av all forskning. Förutom ovanstående, mer formella, seminarieformer uppmanas doktorander att skapa informella läsgrupper, läsa och kommentera varandras texter och även kontakta kollegor på institutionen som man tror kan ha input på det man för närvarande arbetar med. Ett sådant informellt utbyte mellan det som i högskolepedagogisk forskning kallas ”kritiska vänner” är mycket värdefullt. I ett större sammanhang kan det kopplas till hur kollegial granskning (peer review) är en central princip och praktik för allt akademiskt arbete, till exempel i fråga om publiceringar, forskningsansökningar och tjänstetillsättningar.

Högre seminariet

Som doktorand gör man det till en rutin att delta i KOM:s högre seminarium som äger rum (nästan) varje onsdag mellan 13-15 under terminstid. Seminariets innehåll är blandat: vanliga inslag är nationella och internationella forskare som presenterar sin senaste forskning, doktorander som presenterar sitt avhandlingsarbete (se ovan) samt institutionens övriga forskare som presenterar pågående forskning (så kallade arbetsseminarier). Institutionen hyser också en annan seminarieserie, nämligen Film- och mediehistoriska seminariet med cirka 4-5 seminarietillfällen per termin.
Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Kontaktinformation

Koordinatorier för KOM-seminariet
Helena Sandberg
helena.sandbergkom.luse

Marie Cronqvist
marie.cronqvistkom.luse

Anders Sigrell
anders.sigrellkom.luse

 

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2022-12-19