Anställning och ekonomi

En doktorandtjänst är en tidsbegränsad anställning. Under anställningstiden har doktoranden samma rättigheter, skyldigheter och anställningstrygghet som alla andra anställda. Det innebär exempelvis rätt till semester, förmåner som friskvårdsersättning, rätt att sjukskriva sig, vara hemma för vård av sjukt barn och i vissa fall vara tjänstledig. Det går att läsa mer om detta på Medarbetarwebben.

Anställningen som doktorand medför också några specifika villkor. Den fyraåriga tjänsten kan exempelvis sträckas ut genom att man som doktorand gör institutionstjänstgöring (oftast undervisning) under maximalt 20 % av arbetstiden. Också förtroendeuppdrag som studeranderepresentant berättigar till förlängning av anställningen i motsvarande grad. Doktoranderna på HT måste ansöka om förlängning hos fakultetskoordinatorn.

Varje doktorand har ekonomiska medel till sitt förfogande. Det handlar om dels så kallade ograduerade medel dels en budget för kostnader i samband med disputation. De ograduerade medlen är en personlig pott med pengar som varje doktorand disponerar själv och som är avsedd för – och begränsad till – konferensresor, litteratur, forskningsmaterial och andra utgifter som är direkt relaterade till utbildningens genomförande. Medlen är tidsbegränsade, det vill säga de kan endast utnyttjas under anställningstiden som doktorand.

Det är dock värt att påminna om att det finns många utlysningar och fonder att söka ekonomiska medel från, exempelvis för resor och uppehälle i relation till konferenser, fältarbete och arkiv. Här kan också nämnas de stora möjligheterna till utbytesstudier och personalmobilitet som olika program erbjuder. De olika bidragen, fonderna och utbytesprogrammen finns på fakultetsnivå såväl som central universitetsnivå. Se länkarna till höger för mer information.

Lönen som doktorand är reglerad i så kallade etapplyft som bestäms utifrån hur långt man har kommit i sin utbildning. För doktorander tillhörande Samhällsvetenskapliga fakulteten sker tre etapplyft vilka motsvarar 25, 50 och 75 procent av utbildningen. För doktorander inom humaniora är det två etapplyft, när 50 respektive 75 procent av utbildningen har avverkats. Det är handledaren som har ansvar för att etapplyft sker. Som doktorand bör man dock vara uppmärksam på sin lönenivå och bevaka sina intressen. Det är till exempel viktigt att ansökningarna om etapplyft blir inskickade i tid. Etapplyft och deras inträffande är således något som man ska diskutera med sina handledare redan i ett tidigt skede av forskarutbildningen, frågan kan exempelvis vara en aspekt av den individuella studieplanen.

En relaterad fråga är den årliga rapporteringen av aktivitet och finansiering som alla doktorander måste göra. Studieadministratören skickar ut påminnelse när det är dags.

Medarbetarwebben

Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet inklusive länkar till information, styrdokument och inloggningssidor

Fackförbund

Som doktorand vid KOM kan du även välja att gå med i facket som doktorandmedlem. De flesta väljer mellan SULF och ST.

Lunds universitets doktorandkår (LDK)

Kårverksamhet för doktorander vid universitetet

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-23