lu.se

Mediehistoria

Forskning

Mediala aspekter är mycket aktuella inom både humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Historiska perspektiv är emellertid kraftigt eftersatta. Vår medialt omvälvande samtid öppnar för nya perspektiv på det förflutna, och mediernas historia gör vår egen belägenhet begripligare.

I mediehistoria läggs
historiska perspektiv på mediala fenomen liksom mediala perspektiv på historien. Fältet ska ses i ljuset av den kulturteoretiska vändningen inom de historiska vetenskaperna, men söker även sitt ursprung i de frågor som genererats av vår samtids nya medier och diskussionerna kring dessa. Forskning inom ämnet syftar ytterst till att problematisera, nyansera och historisera även dessa.

Konvergens, intermedialitet, remediering, deltagande medieformer och systemaspekter hör inte endast vår egen tid till. Och med ett brett mediebegrepp inkluderas också en rad medieformer utöver de traditionella massmedierna – som arkiv, banderoller, cd-skivor, dagerrotyper, e-brev, flaggor... Till traditionellt studerade medieformer som tidningar och teve riktas nya frågor om tekniker och publiker, deltagande och makt, kultur och politik, gränser och materialitet, kön och etnicitet, tid och rum.

Pågående forskningsprojekt och avhandlingsarbeten ägnas bland annat det sena 1800-talets svenska boulevardpress, digitala tidningslägg, standardisering och A4-formatets etableringsfas under 1930- och 40-talen, protyska mediala nätverk under andra världskriget, televisionsutbytet mellan Sverige och DDR under kalla kriget, medborgarfostran i svensk konsumentjournalistik, herrtidningar och kallakrigspolitik, tevedokumentärserien ”The World at War”, offentliga begravningar som mediehändelser, samt introduktionen av postorder som kommunikationssystem vid sekelskiftet 1900.

Bild: Stockholmskällan

Bild: Stockholmskällan

Kontaktinformation

Docent
Marie Cronqvist
Tel: 046-222 88 76
E-post: marie.cronqvistkom.luse

Film- och Mediehistoriska seminariet

Seminarieserie som pågått sedan 2009