Jämställdhet, likabehandling och mångfald - JLM

Jämställdhet, likabehandling och mångfald på KOM

I Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald står följande att läsa under rubriken målsättningar: Lunds universitet har som mål att tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. För att det målet ska uppnås krävs att kunskaper och ambitioner hos anställda och studenter tas till vara och att deras olika perspektiv får bidra till att skapa en kreativ studie – undervisnings -och forskningsmiljö. Jämställdhet, likabehandling och mångfald leder till högre kvalitet i verksamheten.Verksamheten vid universitetet bygger – med den strategiska planen och diskrimineringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan könen, likabehandling och mångfald.Det innebär att såväl anställda och studenter som den som söker arbete eller studieplats vid Lunds universitet behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.På Institutionen för kommunikation och medier (KOM) finns en grupp som har som ansvar att arbeta för att samtliga anställda och studerande har rätt till en arbets- och studiemiljö där var och ens personliga integritet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuella läggning, etnicitet, religionstillhörighet och funktionsvariation respekteras.

Gruppen, som är tänkt att representera institutionens olika befattningar och yrkesområden, träffas kontinuerligt och diskuterar hur arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) kan utvecklas och förbättras. Då institutionen tillhör de båda fakulteterna Samhällsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska och teologiska fakulteten beaktas båda dessa handlingsplaner i gruppens arbete. Vad JLM-gruppen har gjort hittills:
  • Hållit i seminarium under personaldagar på KOM
  • Bearbetat institutionens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete för att belysa jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor.
  • Upparbetat en checklista som kan underlätta planeringen inför arbetet med kursplanering/litteraturlistor/examinationer/kursutvärderingar.
Länkar:

Studentguide

Om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Bryt innanförskapet

Förslag och rekommendationer för hur vi inom akademin kan arbeta med JML - för ökad rättvisa och jämlikhet