Person

Doktorand, lärare

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post lisa.kallstromkom.luse

Rum SOL:A241

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Vilken betydelse har de berättelser som vi möter i media för vår upplevelse av verkligheten? Det är en fråga som jag försökte besvara i min licentiatavhandling Berättelser om en röd stuga (2010). Min utgångspunkt var hur studenter som läser svenska som främmande språk i Tyskland tolkar medietexter om ett idylliskt Sverige. Det är också en fråga som jag återkommer till när jag i min doktorsavhandling diskuterar fyra olika tyska illustrationer av Pippi Långstrump. Utifrån visuell retorik är det intressant att fråga sig vilken betydelse dessa olika Pippi-gestalter får för tolkningen av karaktären.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Blickens kreativitet står i fokus i min forskning. I min doktorsavhandling Pippi mellan världar (2020) introducerar jag ett nymaterialistiskt perspektiv för att fånga betraktarens egen medskapande roll när hon kreativt orienterar sig i sin omvärld. Med exempel hämtade ur svenska och tyska bokutgåvor visar jag hur bokillustrationer och pärmbilder framhäver det lekfullt normbrytande hos Pippi Långstrumpgestalten. Samtidigt är det också i ett interretoriskt perspektiv möjligt att se hur Pippi vid överflyttningen har tuktats för att passa den tyska barnboksmarknadens mer borgerligt sedesamma krav på en flickbarnshjälte. Materiell retorik visar inte bara att analysen av verbala retoriska processer blir ofullständig om inte materiella faktorer inkluderas.

Att en bildretorisk studie kan behöva ta hänsyn till det mångtydiga (det vill säga de betydelsepotentialer som aktualiseras i olika former av olika betraktare i olika situationer) blev tydligt redan i min licentiatavhandling Berättelser om en röd stuga (2011) i Svenska med didaktisk inriktning. Denna studie är förankrad i en  utbildningsvetenskaplig forskningstradition. Det framgår av arbetets båda delar, dels när jag diskuterar populärkulturella föreställningar om svensk idyll i tyska media, dels när jag diskuterar hur dessa föreställningar påverkar tyska studenter som läser svenska som främmande språk. Teoretiskt är licentiatavhandlingen förankrad i tyskspråkig forskning i interkulturella studier. Det är en teoretisk inriktning som kombinerar litteraturvetenskap med en kulturteoretisk ansats. Även min doktorsavhandling kan läsas så att det bildretoriska studiet är ett medel eller instrument för att undersöka det interkulturella. Samtidigt fortsätter jag det visuella spåret men nu med en ännu tydligare inriktning mot bildretorisk analys. 

 

Undervisning

Doktorand, lärare

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post lisa.kallstromkom.luse

Rum SOL:A241

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20