lu.se

Medie- och kommunikationsvetenskap

Foto: Fredrik Miegel

Ett samhälle fyllt av medieproduktion, måste naturligtvis även fyllas av medieforskning. Genom denna forskning får vi nämligen möjlighet att analysera, förklara och bättre förstå de olika mediernas förutsättningar, och deras betydelse på individ- och organisationsnivå, såväl som på lokal, global och kosmopolitisk nivå.

MKV är ett brett och tvärvetenskapligt ämne med beröringspunkter inom många samhällsområden. Forskningsfältet MKV vid Lunds universitet fokuserar på mediesociologi och kultur och har en tydligt internationell prägel. Vi kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder med samhällsvetenskapliga teorier och kulturteori för att förstå mediernas roll i en bredare social, politisk och kulturell kontext.

Vår forskning inbegriper såväl undersökningar där man handfast mäter fysiologiska processer när barn använder dator, och utsätts för reklam, som kritisk bild- och textanalys om osynliggjorda djur inom mejeriindustrin. Några exempel på forskningsområden:

 • Medier och medborgarskap
 • Demokrati och deltagande
 • Genus
 • Skandaljournalistik
 • Publikstudier
 • Genrestudier
 • Populärkultur
 • Kändisar
 • Nyheter
 • Medier och hälsa
 • Reklam
 • Barn och Internet
 • Mediala gestaltningar av djur som mat


Forskning inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet ger oss otaliga möjligheter att bidra till fram- och samtiden med både fördjupad och förnyad kunskap inom så många olika områden. Att exempelvis fokusera på djur som en del av samhället är ett forskningsfält som ännu inte är etablerat i Sverige men som är desto större utomlands.

I vissa forskningsprojekt arbetar vi även med finansiärer som t.ex. EU:s sjätte ramprogram för ungdomar, medborgarskap och demokrati, EU:s COST-nätverk, Riksbankens Jubileumsfond, Crafoordska stiftelsen, KK-stiftelsen, STINT (Den svenska Stiftelsen för internationalisering av forskning och högre utbildning), Wallenbergs Stiftelse, Wahlgrenska stiftelsen, Sandbloms Stiftelsen, UR och SVT.

Institutionen har också en återkommande internationell seminarieserie och ger egna doktorandkurser samt utvecklar mötesplatser för doktorander i samarbete med andra institutioner.

Kontaktinformation

Professor
Annette Hill
+46-46-222 88 80
Annette.Hillkom.luse

Prefekt
Mia-Marie Hammarlin
+46-46–222 01 16
Mia-Marie.Hammarlinkom.luse