Tillgodoräkning

Huvudprincipen för utlandsstudier inom ramen för utbytesprogram är att kurserna tenteras vid det utländska universitetet och att examinerade kurser tillgodoräknas i examen vid Lunds universitet. För att underlätta överföringen av dina studier utomlands ska du förutom officiellt intyg om studieresultat bilägga underlagsmaterial såsom kursbeskrivningar inklusive litteraturlistor.

Kontakta studievägledaren eller din Internationella koordinator för att få hjälp med tillgodoräkningen när du kommer tillbaka till Sverige.

Det finns olika sätt att tillgodoräkna resultaten från utlandsstudierna:

  • Ett sätt innebär att de kurser du läst utomlands ersätter specifika delkurser på kurser vid Lunds universitet. Dessa kurser kan då ligga till grund för vidare studier inom ämnet.
  • Ett annat sätt är att du tillgodoräknar poängen som generella poäng inom ett visst ämne. De kurser du läst utomlands förs då in under sin utländska beteckning i din svenska examen.
  • Kurser som inte ligger inom ramen för ämnet tillgodoräknas under beteckningen "övriga kurser". De båda senare typerna av kurspoäng utgör ej grund för vidare studier. Uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå som skrivs under utlandsvistelsen ska examineras vid Lunds universitet.

 

 

Kontaktinformation

Studievägledare
Michael Rübsamen
Tel: 046-222 88 64
E-post:Studievagledarekom.luse

Internationell koordinator
(för studenter i MKV)
Katarina Follin
Tel: 046-222 72 04
E-post:outgoingsam.luse

Internationella koordinatorer
(för studenter i mediehistoria, journalistik, retorik)

Fanni Faegersten
Tel: 046-2228773
Katarina Wingkvist
Tel: 046-2228075
E-post:international@ht.lu.se