lu.se

Frågor om tentamen och resultat

Jag har fått underkänt på/missat en tenta, hur gör jag då?

På varje delkurs finns ett omtentatillfälle, som brukar ligga ca en månad efter det ordinarie tentatillfället. Missar du även detta tillfälle finns det uppsamlingstillfällen i augusti varje år. 

Kan jag överklaga mitt betyg?

Betyg sätts av examinator efter noggrann bedömning. Det går inte att överklaga examinators beslut om betyg. Däremot finns bestämmelser om rättelse och omprövning av beslut i förvaltningslagen och högskoleförordningen. Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § ska examinator ändra betyget om:

  1. beslutet är uppenbart oriktigt, och
  2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och
  3. det inte innebär att betyget sänks

Den första förutsättningen, att beslutet är uppenbart oriktigt, innebär att examinator inte behöver göra någon mer ingående granskning av det redan fattade betygsbeslutet om inte han/hon har särskild anledning till det.

Den andra förutsättningen, att omprövningen ska göras snabbt och enkelt innebär att det normalt inte finns någon skyldighet att ompröva beslutet om det krävs ytterligare utredning i ärendet.

Vill du som student begära omprövning av betygsbeslut bör du göra det skriftligt och tydligt ange vad som är uppenbart oriktigt. Det är examinator som prövar och fattar beslut avseende din begäran.


Här kan du ladda ned dokumentet Ändring av betygsbeslut (PDF)

Mitt resultat finns inte i Ladok ännu, vad beror det på?

Det finns så klart olika anledningar som kan förklara att ditt resultat inte är inlagt. Vanligaste förklaringen är att man missat något annat obligatoriskt moment på kursen. Det kan också vara så att man lämnat in för sent, dvs. efter deadline. Då har läraren rätt att rätta tentan tillsammans med omtentamen. Du kan alltid kontakta expeditionen om du undrar.