Person

Marie Cronqvist

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria. Min forskning kretsar kring kalla krigets kultur, propaganda och psykologiskt försvar, medier och väpnad konflikt, samt transnationell radio och television.

Jag koordinerar det internationella forskningsnätverket Entangled Media Histories (EMHIS) sedan 2013. Min forskargrupp har behandlat tv-utbytet mellan Sverige och DDR (RJ 2015, Crafoord 2016) och nyligen har jag startat upp ett projekt om mediekunskaper och psykologiskt försvar (VR 2019). Gästforskarvistelser har tillbringats bl a vid Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Centre for Media History vid Macquarie University, Sydney, och Centre for Media History vid Bournemouth University, UK.

Jag är en av två koordinatorer för Film- och mediehistoriska seminariet och är ämnes- och utbildningsansvarig för ämnet mediehistoria vid KOM. Sedan jan 2018 är jag också bitr verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura vid Pufendorfinstitutet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsintressen kretsar kring 1900-talets kultur- och mediehistoria i allmänhet och kalla krigets kultur i synnerhet. Medie- och kulturanalytiska samt narratologiska perspektiv har hittills stått i centrum. I tidigare projekt har jag arbetat med kalla krigets fiktion och film, berättelser om tredje världskriget i svensk civilförsvarskultur och i populärkultur, kalla krigets materiella kulturarv, litterär journalistik och transnationell radio och television.

Min avhandling Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur (2004) utforskade spionen som kulturell gestalt i 1950- och 1960-talens nyhetsmedier och populärkultur samt i civilförsvarets upplysningskampanjer. I projektet "Folkhemmet i atomåldern. Civilförsvarsupplysningen och den svenska gemenskapsberättelsen, 1945-1965" (VR, 2005-2009) undersökte jag berättelserna om hot och trygghet, ofärd och välfärd, i 1950- och 1960-talens svenska civilförsvarsinformation med utgångspunkt i skriften "Om kriget kommer". Projektet resulterade i ett antal artiklar och bokkapitel på svenska, engelska och tyska.

I projektet "Entangled television histories. Media networks and programme exchange between Sweden and the GDR, 1969-1989" (RJ, 2015-2019) undersökte jag sociala nätverk och programutbyte mellan svensk och östtysk television under 1970- och 1980-talen. Projektet anknyter därmed till inte bara fältet transnationell television, utan också den nya trenden inom europeiska kallakrigsstudier, där fokus ligger på kontakter, förbindelser och samarbete mellan länder på olika sidor om järnridån. I anslutning till projektet startades en forskargrupp, "Transborder television. The Nordic countries and the GDR" (Crafoordska stiftelsen, 2016-2018), där två ytterligare forskare ingick, Sune Bechmann Pedersen och Laura Saarenmaa. Vårt arbete resulterade i ett antal bokkapitel och artiklar i tidskrifter som Media History och Historical Journal of Film, Radio and Television.

I det nyligen uppstartade projektet "Media knowledge and Cold War Preparedness. Mass Communication Theories and Media Practices in the Service of the Swedish Psychological Defence, 1953–1985" (VR, 2020–), undersöker jag det svenska psykologiska försvarets betydelse för spridningen och cirkulationen av masskommunikationsteorier under efterkrigstiden. Projektet anknyter till såväl kunskapshistoriska som vetenskapshistoriska perspektiv, men är också en förlängning av mitt intresse för civilförsvar och mediehistoriska perspektiv på information och propaganda. Jag är medlem i det internationella nätverket "Transnational histories of civil defence" och vår första antologi Civil Defence in Western Europe during the Cold War: Sociotechnical Imaginaries of Survival (red. Cronqvist, Farbøl & Sylvest) utkommer på Palgrave Macmillan 2021.

Sedan 2013 är jag koordinator för ett tvärvetenskapligt forskarnätverket "Mediemotions". Vår första antologi utkom 2018 på Nordic Academic Press och hade titlen War Remains. Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars (red. Cronqvist & Sturfelt). Boken är kvalitetsgranskad inom ramen för Kriterium. Mitt eget kapitel handlade om krig och litterär journalistik.

Genom åren har jag varit redaktör för ett antal forskarantologier, däribland 1973. En träff med tidsandan (Lund: Nordic Academic Press, 2008, medredaktörer Lina Sturfelt och Martin Wiklund). Mitt intresse för högskolepedagogik resulterade i boken Det goda seminariet. Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum (Stockholm/Göteborg: Makadam, 2016, red. Cronqvist & Maurits).

Sedan 2014 är jag huvudkoordinator för det internationella nätverket "Entangled media histories (EMHIS)" (STINT Institutional Grant, 2014-2019), med medlemmar från ett 15-tal länder i Europa och Australien. EMHIS har arrangerat ett tiotal konferenser i fyra länder. Vidare är jag Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Sydney, Australien, och Visiting Fellow vid Centre for Media History vid Bournemouth University, Storbritannien. Jag har varit gästforskare vid European University Institute i Florens, Italien, och Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Tyskland. Jag sitter i styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund och 2019 invaldes jag i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), klass 10.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (12 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (34 st)

Förord (2 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (31 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (10 st)

Övrigt (9 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

 • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Biträdande verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura

Medlem i redaktionsrådet för bokserien Mediehistoriskt arkiv

Medlem i redaktionsrådet för Lund University Press

Ledamot i Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi

Styrelseledamot och vice praeses i Vetenskapssocieteten

Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, klass X

Styrelseledamot i Centrum för Öresundsstudier

Styrelseledamot i Utrikespolitiska Institutets styrelse

Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Australien

Marie Cronqvist

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20