lu.se

Person

Jag är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik.

I min forskning använder jag olika medier, exempelvis vecko- och dagspress, journal- och spelfilm, för att studera det svenska samhällets tidsanda under 1900-talet, med särskilt fokus på hur klass och kön omförhandlades och därmed påverkade förutsättningarna för formandet av demokrati och jämlikhetsideologi. I detta sammanhang har jag även diskuterat klassbegreppets förnyelse i boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016).

Jag har ett särskilt intresse för hur medier uttrycker erfarenheter och identiteter, bidrar till att konstruera händelser, skapar historiskt deltagande, samt utnyttjas för politisk opinionsbildning i olika tidsskeden.

I VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003 undersöker jag hur demokrati och monarki har jämkats samman i den svenska nationella berättelsen.

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i historia och arbetar inom fälten medie-, genus- och arbetarhistoria.

I min forskning har jag framför allt använt populärkulturella medier för att studera människors identiteter och erfarenheter och samhällets tidsanda. Fokus har legat på 1900-talet och det svenska klassamhällets särskilda förutsättningar och kulturella uttryck. Jag har även deltagit i debatten om klassbegreppets förnyelse i boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016). 

Just nu arbetar jag med VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003. Här undersöker jag ett bredare spektrum av medier för att bidra med ny kunskap om hur demokrati och monarki har jämkats samman i berättandet om den svenska välfärdsstaten.

Med Lena Wängnerud är jag även redaktör för Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige (Sveriges riksdag, RJ och Makadam, hösten 2018).

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (8 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (8 st)
Encyklopediartiklar (9 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (7 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgupp HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi.

Medlem av scientific advisory board för The Gender And Work project, phase 2 (GaW2), Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Redaktör för tidskriften Scandia 2009-2012.

Ulrika Holgersson

Forskare, docent, lärare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Telefon 046–222 42 98

Rum A246

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar