Person

Ulrika Holgersson

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Personalansvarig, prefekt

 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Telefon 046–222 42 98

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

I min forskning använder jag olika medier, exempelvis vecko- och dagspress, journal- och spelfilm, för att studera det svenska samhällets tidsanda under 1900-talet, med särskilt fokus på hur klass och kön omförhandlades och därmed påverkade förutsättningarna för formandet av demokrati och jämlikhetsideologi. Jag är intresserad av för hur medier uttrycker erfarenheter och identiteter, bidrar till att konstruera händelser, skapar historiskt deltagande, samt utnyttjas för politisk opinionsbildning i olika tidsskeden.

I VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003 undersöker jag hur demokrati och monarki har jämkats samman i den svenska nationella berättelsen.

Jag är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik. Sedan den 1 januari 2021 är jag prefekt vid Institutionen för kommunikation och medier.

Foto: Annelie Drakman

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik.

I min forskning använder jag olika medier, exempelvis vecko- och dagspress, journal- och spelfilm, för att studera det svenska samhällets tidsanda under 1900-talet, med särskilt fokus på hur klass och kön omförhandlades och därmed påverkade förutsättningarna för formandet av demokrati och jämlikhetsideologi. Jag har ett särskilt intresse för hur medier uttrycker erfarenheter och identiteter, bidrar till att konstruera händelser, skapar historiskt deltagande, samt utnyttjas för politisk opinionsbildning i olika tidsskeden. 

I min avhandling Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet (2005) analyserar jag hur klassamhället konstruerades språkligt och vilka tankestrukturer som styrde människors föreställningar om sig själva och andra, samt av den kamp som fördes om olika representationer. Ett grundläggande resultat är att ”arbetarkvinnan” inte bara sågs i negativ bemärkelse som ”den andra”, utan också som ett föredöme för de kvinnor som hade det bättre ställt. En mindre delundersökning behandlar det redaktionella arbetet på Svensk Damtidning vid det förra seklets början.

I RJ-projektet och monografin Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal (2017)undersöker jag hur hembiträdesfrågan, men också tankar kring det framväxande folkhemmets moraliska och ideologiska grundvalar, tematiserades genom hembiträdesfiguren i svensk spelfilm. Boken är dessutom ett pedagogiskt exempel på hur historia kan skrivas med spelfilm som källa. 

I VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901–2003 undersöker jag hur demokrati och monarki har jämkats samman i den svenska nationella berättelsen. I ett antal artiklar (2008; 2018 samt under publicering) fokuseras olika teman så som minneskapande kring arbetarrörelsens ledare, den socialdemokratiska pressens relation till kungahuset, kända svenska kvinnors inverkan på nationellt gemenskapande samt journalistikens roll vid gestaltningen av mediehändelser före radions och TV:ns genombrott.

Ett samlande drag i min forskning är ett teoretiskt intresse för hur den språkliga vändningen kan relateras till begreppen klass och kön. I boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016, omarbetning av svensk utgåva från 2011) diskuterar jag till exempel klassbegreppets förnyelse. Och i artikeln ”Herstory revisited” (2011), liksom i ett kommande arbete (2021), undersöker jag hur kvinnohistoria kan skrivas med poststrukturalistiska förtecken. Konkret har jag tillämpat dessa tankar i en studie av Lunds stads kvinnors historia (2012).

Jag har vidare varit verksam som redaktör, främst för den vetenskapliga tidskriften Scandia, men också (tillsammans med Lena Wängnerud) för RJ:s och Riksdagens forskarantologi inför hundraårsjubileet av rösträttens införande, Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige (2018), där jag även publicerat en studie av rösträttens mediehistoria.

Tillsammans med Jens Rydström startade jag 2010 Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning som två gånger per år sammanför genushistoriker på båda sidor av sundet. Jag är också medlem av det internationella forskarnätverket EMHIS (Entangled media histories) och har varit gästforskare vid de historiska institutionerna vid Manchester University (UK) och KU Leuven (Belgien). Slutligen har jag en lång erfarenhet av samverkan, särskilt genom offentliga föredrag och deltagande i olika medier.

 

Böcker (4 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (8 st)

Encyklopediartiklar (9 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (8 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund sedan 2017.

Medlem av scientific advisory board för The Gender And Work project, phase 2 (GaW2), Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, sedan 2018

Ledamot av Svensk mediehistorisk förening 2020-

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgupp HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi 2018–2020

Redaktör för tidskriften Scandia 2009–2012.

Ledamot av det vetenskapliga rådet för Centrum för arbetarhistoria, Landskrona 2009–2017

Ulrika Holgersson

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Personalansvarig, prefekt

 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Telefon 046–222 42 98

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10