Kurs

Kurskod: MHIA11
Engelsk titel: Media History: Level 1
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-32700
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-08-28 kl. 13.00 – 15.00 i SOL:H339

Lärare: Allan Burnett, Charlotta Krispinsson, Eskil Vesterlund, Kajsa Weber

Information om ingående delar

  1. Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600, 7,5 hp
  2. Tidningar bland andra medier, 1600-1850, 7,5 hp
  3. Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940, 7,5 hp
  4. Gamla och nya medier, tiden efter 1940, 7,5 hp

Beskrivning

Grundkursen i mediehistoria ges på engelska och innefattar fyra delkurser om fem veckor (7.5 hp) vardera.

Kursdesign

I undervisningen varvas föreläsningar med grupparbeten, diskussioner och redovisningar, baserade både i klassrummet och på vår digitala plattform Canvas. Du kommer att öva din förmåga att skriva och analysera i en egen blog, i papers och diskussionsforum på nätet. Tillsammans med dina kurskamrater kommer du att granska såväl historiskt källmaterial som sekundärlitteratur och träna dig i muntlig framställning.

Kursinnehåll

De fyra delkurserna är kronologiskt upplagda och berör de viktigaste utvecklingslinjerna i mediehistorien samt olika grundläggande perspektiv på dessa. Kommunikation genom text, ljud och bild diskuteras kontinuerligt i ömsesidig relation till ekonomisk, politisk, kulturell och social förändring. Basala begrepp för och perspektiv på mediehistoria introduceras successivt genom delkurserna. Kursen utgår från det breda mediebegreppet och idén att olika medieformer måste förstås i relation till varandra.

Delkurs 1: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 (7.5 hp)
Kursen utgör en introduktion till ämnet mediehistoria. Viktiga utgångspunkter är det breda mediebegreppet, medier och historiesyner samt relationen mellan gamla och nya medier. Kronologiskt täcker kursen förhistorisk tid, och rör sig fram till och med 1500-talet. Viktiga teman är de första skriftsystemen i ett globalt perspektiv, relationen mellan muntliga och skriftliga kulturer och introduktionen av boktryckarkonsten, med dess kopplingar till tidens religiösa konflikter och formandet av nationalstater.

Delkurs 2: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 (7,5 hp)
Kursen behandlar mediehistoriens grunddrag med tonvikt på 16-, 17- och första halvan av 1800-talet. De breda tematiska trådar som behandlas är framväxten av en medierad offentlig sfär och mediemarknader i relation till den växande industrikapitalismen. I synnerhet tittar vi närmare på muntliga och skriftliga nyhetsmedier, yttrandefrihet och censur, postsystemet och populärkultur i form av skillingtryck.

Delkurs 3: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 (7,5 hp)
Kursen följer framväxten av det moderna medielandskapet från mitten av 1800-talet fram till 1940-talet. I tematiskt fokus står den sammanvävda utvecklingen av nationella och transnationella medier såsom telegrafiska kommunikationssystem. Till exempel ser vi närmare på förändringarna i det sena 1800-talets press, hur tidningsmedarbetarna förvandlades från skribenter till professionella journalister, samt reklam och konsumtion i massamhället. Kursen omfattar dessutom hur ljudmedier som fonografen, telefonen och radion formade såväl offentligt som privat lyssnande. Även den tidiga filmen och propagandamedier under de två världskrigen behandlas.

Delkurs 4: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 (7,5 hp)
Kursen fokuserar de nya medieteknologier som uppkom och spreds efter 1940. En tydlig betoning ligger på digitala medier och nätverkskulturer, liksom på televisionens och filmens breda inflytande. Viktiga teman är den kulturella förståelsen av teknologisk utveckling, intermedialitet samt relationen mellan nya och gamla medier. Vi behandlar också presslandskapets och journalistikens förändrade villkor, liksom analoga och digitala ljudmedier. Slutligen analyserar vi argumenten hos några av det sena 1900-talets mest inflytelserika medieteoretiker såsom Raymond Williams och Marshall McLuhan.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-15